ПРОЦЕДУРИ

П1-ПДбО-2016 Доставка на автомобилен бензин А 95Н, зимен клас “С”, минералeн без биокомпоненти

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за доставка на автомобилен бензин А 95Н, зимен клас “С”, минералeн без биокомпоненти.

Процедурата за обществената поръчка ще се реализира по реда на чл. 92а, ал. 9 от ЗОП, чрез посредничеството на „Българска стокова борса” АД. Количеството на автомобилния бензин е до 16 300 тона ± 0,5 % и до размера на осигурените финансови средства на ДА ДРВВЗ

Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната  страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg).