ПРОЦЕДУРИ

П1-ПДбО-2017 Доставка на 10 634 тона гориво за дизелови двигатели, вид Дизелово гориво F-54

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 10 634 тона гориво за дизелови двигатели, вид "Дизелово гориво F-54"

Процедурата за обществената поръчка ще се реализира по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, чрез посредничеството на „Българска стокова борса” АД. Количеството гориво за дизелови двигатели, вид "Дизелово гориво F-54" е 10 634 тона.  

Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната  страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg)