ПРОЦЕДУРИ

П9-2018 Доставка на хлебна пшеница

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хлебна пшеница".

Договорът за обществената поръчка ще се сключи по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, чрез посредничеството на стоковите борси. Количеството хлебна пшеница е до 5 500 (пет хиляди и петстотин) тона ± 0,1% бонифицирано тегло и до размера на осигурените финансови средства на ДА ДРВВЗ.

Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg) след публикуване в РОП.