СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-13-2017 Ремонт на противопожарен пръстен на територията на ПБ Антон към ТД Държавен резерв гр. София

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на противопожарен пръстен на територията на ПБ „Антон“ към  ТД „Държавен резерв“, гр. София“