СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-12-2017 Проектиране на водохващане, водоосигуряване за противопожарни нужди и отводняване в ПБ Антон към ТД София

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка,чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Проектиране на водохващане, водоосигуряване за противопожарни нужди и отводняване в ПБ Антон към ТД “Държавен резерв” гр. София“.