СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-8-2017 Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на ТД ДР София, за срок от една година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. София, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на ТД „Държавен резерв” гр. София, за срок от една година“