СОО-23-2017 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД ДР гр. Бургас, за срок от 1 /една/ година

Документация

Документи
Споразумение по ЗБУТ 27-07-2017 10:44:35 Изтеглете файл
Договор- проект 27-07-2017 10:44:02 Изтеглете файл
Методика 27-07-2017 10:42:27 Изтеглете файл
Представяне на участник - Приложение № 1 27-07-2017 10:42:06 Изтеглете файл
Техническа спецификация-Приложение № 2 27-07-2017 10:41:25 Изтеглете файл
Техническо предложение-Приложение № 3 27-07-2017 10:40:59 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 27-07-2017 10:40:30 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с предложения проект- Приложение № 5 27-07-2017 10:40:09 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнител - Приложение № 6 27-07-2017 10:39:48 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за подизпълнител - Приложение № 7 27-07-2017 10:39:24 Изтеглете файл
Декларация по чл.97, ал.5 - Приложение № 8 27-07-2017 10:38:53 Изтеглете файл
Декларация по чл.97, ал.6 - Приложение№ 9 27-07-2017 10:38:20 Изтеглете файл