СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-37-2017 Извънгаранционно техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили, собственост на ДA ДРВВЗ гр. София, стопанисвани от ТД "Държавен резерв" – Пловдив за срок от 1 (една) година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ДР Пловдив, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Извънгаранционно техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили, собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София, стопанисвани от ТД "Държавен резерв" – Пловдив за срок от 1 (една) година"