СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ

СОО-14-2016 Услуги по почистване на резервоар с обем 50 000 м3, находящ се в ПБ Сливен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Услуги по почистване на резервоар с обем 50 000 м3, находящ се в ПБ Сливен”