СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ

СОО-15-2016 Услуга за извършване на техническо обслужване, ремонт и презареждане на носими пожарогасители в ТД Варна и СБ за 1 година

Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, чрез ТД Държавен резерв гр. Варна, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчкачрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Услуга за извършване на техническо обслужване, ремонт, презареждане и хидростатично изпитване при необходимост на носими пожарогасители в административната сграда и складовите бази на Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Варна за срок от 1 (една) година“