СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ

СОО-11-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД - гр.Варна

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Варна, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна за срок от 1 (една) година"