СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ

СОО-12-2016 Измервания на мълниезащитни заземителни уредби и съпротивления на защитните заземителни уредби в складовите бази към ТД ДР гр. Плевен

Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, чрез ТД Държавен резерв гр. Плевен, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Измервания на мълниезащитни заземителни уредби и съпротивления на защитните заземителни уредби в складовите бази към ТД  Държавен резерв - гр.Плевен