ПП35-2016 Извършване на текущ ремонт на двускатен покрив на сграда, находяща се в складова база „Широка Поляна“ при ТД ДР – Пловдив

Документация за участие

Документи
Ценово предложение ремонт и боядисване покрив Приложение 1 06-04-2016 17:24:00 Изтеглете файл
Техническо предложение ремонт и боядисване на покрив Приложение 2 06-04-2016 17:22:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност Приложение 3 06-04-2016 17:21:00 Изтеглете файл
Декларация с клаузите на договора Приложение 4 06-04-2016 17:20:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП Приложение 5 06-04-2016 17:20:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП Приложение 6 06-04-2016 17:19:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител Приложение 7 06-04-2016 17:18:00 Изтеглете файл
Декларация за вложен материал Приложение 8 06-04-2016 17:17:00 Изтеглете файл
Проект на договор по обособена позиция 1 06-04-2016 17:17:00 Изтеглете файл
Проект на договор по обособена позиция 2 06-04-2016 17:16:00 Изтеглете файл
Споразумение по ЗБУТ 06-04-2016 17:16:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация ремонт и боядисване на покрив 06-04-2016 17:16:00 Изтеглете файл