ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП18-2016 Доставка на акумулаторни батерии

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”