ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП4-2015 Застраховка "Гражданска отговорност" на МПС - ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на МПС за нуждите на Държавна aгенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ)”