ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП28-2015 Поддръжка на функциониращите вътрешни пожарни кранове - ТД Плевен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ДР гр. Плевен, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Периодичен контрол, поддръжка и техническо обслужване на функциониращите вътрешни пожарни кранове монтирани в сградите на складовите бази към ТД „Държавен резерв“ гр. Плевен, от лица получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, за срок от една година