ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП26-2015 Доставка на канцеларски материали - ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на офис консумативи, канцеларски материали, офис техника и оборудване за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Във връзка с публична покана, с предмет: Доставка на офис консумативи, канцеларски материали, офис техника и оборудване за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, публикувана на Портала за обществени поръчки, с ID № 9042709, информираме заинтересованите лица, че на основание чл. 9а, ал. 5, т. 1 от ППЗОП, публичната покана е оттеглена.