ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП37-2015 Измерване на импеданс и съпротивление на заземителна и мълниезащитна уредби - ТД София

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ДР София, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Измерване на импеданс на контура фаза-защитен проводник”, съпротивление на защитна заземителна уредба и съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба, намиращи се на обекти: складова база гр. Самоков, складова база гр. Ботевград, складова база гр. Разлог, петролна база с. Антон и административна сграда на ТД Държавен резерв” гр. София