ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП40-2015 Извършване на транспортни услуги по превоз на лекарствени средства - ТД ДР Варна

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ДР гр. Варна, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на транспортни услуги по превоз на лекарствени средства за нуждите на Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна за срок от 1 (една) година