ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП-2014 Техническо обслужване и текущ ремонт на леки автомобили към ТД ДР Пловдив

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД „Държавен резерв" гр. Пловдив, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Техническо обслужване – поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, стопанисвани от ТД „Държавен резерв" – Пловдив за срок от 1 (една) година"