ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП1-2014 Ремонт на покривни конструкции на складови блокове в СБ Троян

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Плевен, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Ремонт на покривните конструкции на складови блокове №№7, 8, 9,12, 13 и 14 в СБ Троян към ТД "Държавен резерв" гр. Плевен, находяща се в гр.Троян, местност Червянска лъка