ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП5-2014 Изготвяне на проект на вътрешен противопожарен водопровод - ТД ДР Бургас

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Бургас, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изготвяне на проект за изграждане на вътрешен противопожарен водопровод в складове на територията на складова база Българово към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас