ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП4-2014 Ремонт и почистване на улуци - СБ Берковица

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Враца, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Ремонт и почистване на улуци и изкърпване на част от фасадата на  СБ Берковица при ТД ДР Враца, със срок на изпълнение 30.11.2014