ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП17-2014 Техническо обслужване на пожарогасители ТД Плевен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Плевен, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Услуги по проверка, техническо обслужване  и при необходимост презареждане и ремонт на преносими противопожарни средства /пожарогасители/ от складовите бази и управлението на ТД "Държавен резерв" гр. Плевен” за срок от 1 /една/ година