ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП12-2014 Техническо обслужване и ремонт на МПС - ТД ДР В.Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ,,Държавен резерв” Велико Търново, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки и товарни автомобили собственост на ТД ДР В. Търново