ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП11-2014 Транспортна услуга за превоз на товари - ТД ДР В. Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ДР Велико Търново, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на транспортна услуга за превоз на товари за нуждите на ТД ДР гр. В.Търново