ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП10-2014 Доставка на пожарогасители за ТД ДР В. Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ДР Велико Търново, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на пожарогасители за нуждите на ТД "Държавен резерв" В.Търново