Регистър по чл. 35, т. 2 (встъпителни)

Публичен регистър на подадените пред председателя на ДА ДРВВЗ декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 (встъпителни) от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Документи
Публичен регистър на подали Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (встъпителни) 05-09-2019 13:15:00 Изтеглете файл
Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (част II, встъпителни) 16-01-2019 16:45:12 Изтеглете файл