Регистър по чл. 35, ал. 1, т. 1

Публичен регистър на подадените пред председателя на ДА ДРВВЗ декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Документи
Публичен регистър на подали Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 25-03-2019 10:59:25 Изтеглете файл
Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 16-01-2019 16:47:23 Изтеглете файл