Главен експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Поликраище"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:
Главен експерт
Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Поликраище";
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Длъжността е пряко свързана с изпълняване на дейности чрез автоматизиратата система за управление в базата по товаро/разтоварни дейности.Осъществяване на контрол върху поддържане на машините, съоръженията и наличната техника в сектор СБ Поликраище в изправност и контролира спазването на технологията на работните процеси.Управлява технологичните процеси при приемане и предаване на нефтопродукти, да работи с контролно-измервателните уреди, както и да следи за безопасната им експлоатация.
Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
2 години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Специфични изисквания за длъжността: чл.7 от здсл
Нормативен акт: Закон за държавния служител
ззки
Нормативен акт: Закон за защита на класифицираната информация
Допълнителни умения и квалификации:
Компютърна компетентност: Microsofi office, Word, Excel, Outlook
английски език - желателно ниво В1
познания за работа със специализиран софтуер за управление на процесите в базата
шофьорска книжка мин.категория "В"
предпочитана специалност по която е придобито образованието:машинен инженер, електротехника, електроника и автоматика, инженер химик
Минимален размер на основната заплата:
610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
- начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
- документи и образци за кандидатстване:
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС


Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност


Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ


Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността
Автобиография

Място и срок за подаване на документи:
Област, община, населено място:
Велико Търново, Велико Търново, Велико Търново
Адрес:
В.Търново ул."Христо Ботев" № 86 ет.3
Административно звено:
Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново;Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите";Сектор "Складова база Поликраище"
Лице за контакт:
Име: Мая Белева
Телефон: 0876987611
Краен срок за подаване на документи:
10.06.2019г. 17:30 часа
Ден на публикуване:
29.05.2019г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg

Документите се подават в ТД "Държавен резерв" град Велико Търново ул."Христо Ботев" № 86 ет.3