Старши експерт-Централна техническа база - Соколово; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт
Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Централна техническа база - Соколово; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване";
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Подпомагане работата на ЦТБ с. Соколово и на служителите чрез внедряване на приложения и програмни продукти, координиране на информационното обслужване, управление и поддържане на софтуера и хардуера.
Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
1 година
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител чл. 7 от ЗДСл
Нормативен акт: Закон за държавния служител
За заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 /в действащата към момента редакция/ от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ
Нормативен акт: Закон за защита на класифицираната информация
Допълнителни умения и квалификации:
Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
Професионална област - Компютърни науки
Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
компютърна компетентност, работа с правно-нормативни документи
Минимален размер на основната заплата:
605 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
- начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
- документи и образци за кандидатстване:
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС


Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност


Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ


Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността

Място и срок за подаване на документи:
Област, община, населено място:
Габрово, Дряново, Соколово
Адрес:
Централна техническа база-с. Соколово
Административно звено:
Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Централна техническа база - Соколово;Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"
Лице за контакт:
Име: Мая Лалева
Телефон: 06722/2223
Краен срок за подаване на документи:
06.06.2019г. 16:30 часа
Ден на публикуване:
27.05.2019г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg

Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/. ДА ДРВВЗ обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на ДА ДРВВЗ. За повече информация, моля посетете интернет страницата на ДА ДРВВЗ.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Документите се подават лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в Централна техническа база с. Соколово в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на Централна техническа база с. Соколово. Телефон за справки и допълнителна информация – 06722/2223– г-жа Мая Лалева.