Главен експерт в Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" Отдел "Горива и масла" при Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:

Главен експерт
Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" /  Отдел "Горива и масла"
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подпомага началник-отдела и ръководителите на ГД ДРВВЗЗ в кръга на своята компетентност при изпълнение на функциите и задачите на Главна дирекция; изпълнява възложените му задължения във връзка с Закона за държавните резерви и военновременните запаси, Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 3 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Специфични изисквания за длъжността:

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Нормативен акт: Закон за държавния служител
За заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 (в действащата към момента редакция) от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ
Нормативен акт: Закон за защита на класифицираната информация

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието-Икономически или технически науки.

Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата: компютърна компетентност: Microsoft office, работа с правно-нормативни продукти.

Размер на основната заплата за длъжността – 1200 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса
Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:

София (столица), Столична, София

Адрес:
ул. "Московска" №3
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"/Отдел "Човешки ресурси, канцелария и архив"
Лице за контакт:
Име: Аня Донкова
Телефон: 9210221
Краен срок за подаване на документи:
02.09.2019 г. 16:30
Ден на публикуване:
22.08.2019 г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg

Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/.  ДА ДРВВЗ обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на ДА ДРВВЗ. За повече информация, моля посетете интернет страницата на ДА ДРВВЗ.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Документите се подават в ДА “Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София, ул. "Московска" № 3, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса..

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват във фоайето на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София, ул. "Московска" № 3. Телефон за справки и допълнителна информация – 02/9210221 - г-жа Аня Донкова и 02/9210301 – г-жа Мария Вълчева.

Документи и образци за кандидатстване:

Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС


Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност


Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ

Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността