Началник на сектор-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Горни Дъбник"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:
Началник на сектор
Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Горни Дъбник";
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Организира и контролира цялостната дейност на поверената му складова база по приемане, съхранение и предаване на съхраняваните държавни резерви и военновременни запаси. Контролира приходно-разходните документи, свързани с доставките и отпускането на стоки и материали. Участва при извършването на инвентаризации на стоки и материали. Организира и ръководи извършването на товаро-разтоварните работи и рационалното използване на складовите площи.
Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
3 години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Нормативен акт: Закон за държавния служител
За заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „Поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 /в действащата към момента редакция/ от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ
Нормативен акт: Закон за защита на класифицираната информация
Допълнителни умения и квалификации:
Предпочитана специалност: икономика/инженерни науки.
Компютърна компетентност.
Минимален размер на основната заплата:
650 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
- начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
- документи и образци за кандидатстване:
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
-Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС


-Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност


Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ


-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
-Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността

Място и срок за подаване на документи:
Област, община, населено място:
Плевен, Плевен, Плевен
Адрес:
ул. "Васил Левски" №192, ет. 3
Административно звено:
Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен
Лице за контакт:
Име: Нели Георгиева
Телефон: 064/897225
Електронна поща: pleven@statereserve.bg
Краен срок за подаване на документи:
28.06.2019г. 17:30 часа
Ден на публикуване:
18.06.2019г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg