Старши експерт-Специализирана администрация; Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"; Отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт
Специализирана администрация; Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"; Отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби";
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки, организиране и участие в цялостното изпълнение на процедурите.
Систематизиране, обобщаване на информация и подготовка на договори, анекси, проекти на вътрешно-административни актове и отговори на запитвания от външни организации и фирми.
Изготвяне на становища и жалби в хода на процедурите за обществени поръчки и участие в процесуалното представителство на ДА ДРВВЗ по дела пред КЗК и ВАС.
Проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на отдел МОПП и дирекция ОППИО.
Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
2 години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Специфични изисквания за длъжността: кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Нормативен акт: Закон за държавния служител
за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 /в действащата към момента редакция/ от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ
Нормативен акт: Закон за защита на класифицираната информация
Допълнителни умения и квалификации:
Кандидатите следва да притежават образователна-квалификационна степен магистър по специалността право, да са положили практико-теоретичен изпит пред Министерство на правосъдието и да имат придобита юридическа правоспособност.
Кандидатите следва да притежават минимум 2 години професионален опит.
Размер на основната заплата за длъжността
Минимален размер на основната заплата: 1050 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
- начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
- документи и образци за кандидатстване:
Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС


Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност


Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ


Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Удостоверение за придобита юридическа правоспособност
Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността

Място и срок за подаване на документи:
София (столица), Столична, София
Адрес:
ул. "Московска" №3
Административно звено:
Обща администрация;Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация";Отдел "Човешки ресурси, канцелария и архив"
Лице за контакт:
Име: Мария Вълчева
Телефон: 02/9210301
Краен срок за подаване на документи:
24.06.2019г. 16:30 часа
Ден на публикуване:
13.06.2019г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg

Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административен регистър /ИИСДА/.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Документите се подават лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”- гр. София, ул. „Московска” № 3, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват във фоайето на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София, ул. „Московска” № 3.

Телефон за справки и допълнителна информация – 9210221 г-жа Аня Донкова и 9210301 – г-жа Мария Вълчева