Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в отдел “Финансови дейности и правно обслужване” - Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността- Старши експерт
в отдел “Финансови дейности и правно обслужване” в Териториална дирекция „Държавен резерв” град София към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Допуснати до конкурса кандидати са:

1. Полина Красимирова Игнатова

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на 08.07.2019 година в 11.00 часа, в Териториална дирекция „Държавен резерв” София, ул. „Алдомировска” № 114 за решаване на теста.
На основание чл. 27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста - 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки - 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържалите интервюто са тези кандидати, получили средна оценка минимум 4,00.
На 08.07.2019 г. в 12.00 часа ще бъде обявен списък с резултатите от теста.

Оценените с оценка не по-ниска от 80 точки кандидати трябва да се яват на интервю на 08.07.2019 г. в 12.15 часа в Териториална дирекция „Държавен резерв” София, ул. „Алдомировска” № 114.

Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса:
1.Закон за държавните резерви и военновременните запаси;
2.Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси;
3.Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”;
4.Закон за защита на класифицираната информация;
5.Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация;
6.Закон за държавния служител;
7.Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
8.Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.