Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор СБ Поликраище, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт
в административно звено: сектор СБ Поликраище, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Пенка Христова Илиева
2.Красимира Цветанова Вълчева-Дицова

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на 28.06.2019г. от 10:30 часа в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 86 на пети етаж в стая № 502 за решаване на тест, който на основание чл. 27, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.
Минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържалият теста кандидат е този получил средна оценка минимум 4.00.
На 28.06.2019г. в 14:00 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста.

Оценените с оценка не по-ниска от 4.00 кандидати трябва да се явят на интервю на 28.06.2019г. от 14:15 часа.

Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса:
1.Закон за държавните резерви и военновременни запаси /ЗДРВВЗ/;
2.Закон за запасите от нефт и нефтопродукти/ЗЗНН/;
3.Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременни запаси /НУРОДДРВВЗ/;
4.Наредба № 1 от 28.07.2014г. за проверките извършвани от ДА „ДРВВЗ” по ЗЗНН;
5.Закон за държавния служител/ЗДСл/;
6.Закон за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/;
7.Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация /ППЗЗКИ/;
8.Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” /УПДАДРВВЗ/
9.Наредба № 1 от 01.08.2013г. за условията и реда за съхраняване на запаси по закона за запасите от нефт и нефтопродукти