Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” централна техническа база с. Соколово”

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” централна техническа база с. Соколово към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Николай Костадинов Карапенев

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на 21.06.2019г. от 10:00 часа в административната сградата на Централна техническа база с. Соколово за неговото решаване. На основание чл. 27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.

Успешно издържалите теста са тези кандидати, получили средна оценка минимум 4,00. На 21.06.2019 г. в 11:30 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста в сградата на Централна техническа база с.Соколово.

Оценените с оценка не по – ниска от 80 точки кандидати трябва да се явят на интервю на 21.06.2019 г. от 12:00 часа.

Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса:
1.Закон за държавните резерви и военновременните запаси;
2.Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси;
3.Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”;
4.Закон за защита на класифицираната информация;
5.Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация;
6.Закон за държавния служител;
7.Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
8.Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.