Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Управление на собствеността“ към дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при ДА “Държавен резерв и военновременни запаси”

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Управление на собствеността“ към дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
при ДА “Държавен резерв и военновременни запаси”

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Милена Венциславова Солакова-Недева
2.Георги Георгиев Цветански

До конкурса не се допускат следните кандидати:

1.Димитър Станимиров Димитров - не притежава необходимия професионален опит в области, свързани с функциите на длъжността, посочени в длъжностната характеристика

Допуснатите кандидати следва да се явят на 20.06.2019 година в 10.15 часа, в сградата на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” в заседателната зала за решаване на теста, който на основание чл. 27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.

На 20.06.2019г. в 11:15 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста.

Оценените с оценка не по – ниска от 80 точки кандидати трябва да се явят на интервю на 20.06.2019г. от 11:30 часа в сградата на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка за конкурса са:
1.Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
2.Закон за държавната собственост
3.Закон за устройство на територията
4.Закон за кадастъра и имотния регистър и други поднормативни актове към тях.