Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“ към отдел “Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт  сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“  към отдел “Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” 

Допуснати до конкурса кандидати са:

1. Мария Александрова Бърдарова
2. Росен Мирославов Корчев
3. Мая Василева Александврова – Бакалова

 

 

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на 20.09.2019 година в 10.00 часа, в Териториална дирекция „Държавен резерв” София, ул. „Алдомировска” № 114 за решаване на теста.
На основание чл. 27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста - 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки - 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържалите интервюто са тези кандидати, получили средна оценка минимум 4,00.

На 20.09.2019 г. в 11.30 часа ще бъде обявен списък с резултатите от теста.
Оценените с оценка не по-ниска от 80 точки кандидати трябва да се яват на интервю на 20.09.2019 г. в 12.00 часа в Териториална дирекция „Държавен резерв” София, ул. „Алдомировска” № 114.