Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Финансова дейност и административно-правно обслужване” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Финансова дейност и административно-правно обслужване” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас
при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на 11.07.2018 година в 10.00 часа, в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” – Бургас, ул. „Александровска” № 9, на третия етаж за решаване на теста, който на основание чл. 27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.
Минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържали теста се считат тези кандидати, получили оценка минимум 4,00.
На 11.07.2018 г в 13.30 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста.
Оценените с оценка не по–ниска от 4.00 и получени точки не по-малко от 80 на сто кандидати трябва да се явят на интервю на 11.07.2018 година, от 14.00 часа в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” – Бургас, ул. „Александровска” № 9, на третия етаж.