Достъп до информация

Документи
Заповед и приложения 17-07-2019 14:15:00 Изтеглете файл
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) ЗА 2017 г. 26-02-2018 14:45:00 Изтеглете файл
Протокол за устно заявяване на услугата "Предоставяне на достъп до обществена информация" 25-02-2015 09:40:00 Изтеглете файл
Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 год. на Министъра на финансите (обнародвана в ДВ, бр.98 от 13.12.2011 год.) 25-02-2015 09:36:00 Изтеглете файл